ALGEMENE VOORWAARDEN

Marathon Breda wordt georganiseerd door Run2Day Breda – 42195 Breda B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN INDIVIDUELE DEELNAME

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
       a. Evenement: het door Run2Day Breda- 42195 Breda B.V. in enig jaar te organiseren hardloopevenement: Marathon Breda.
       b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het evenement.
       c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het evenement.
       d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Run2Day Breda- 42195 Breda B.V.) waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst.

Artikel 2: Deelname
2.1. Een deelnemer dient op de dag waarop het evenement wordt gehouden tenminste de door de organisator voor dat evenement vastgestelde minimumleeftijd te hebben bereikt. Bij de Marathon Breda is dit 18 jaar.
2.2. De deelnemer mag aan het evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.3. Indien de deelnemer verhinderd is aan het evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de overeenkomst worden niet gerestitueerd.
2.4 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de deelnemer aan het evenement deel te laten nemen. Het overdragen van een startnummer aan een derde is mogelijk na toestemming van de organisator.
2.5. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het evenement te wijzigen, dan wel het evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan deelnemer plaatsvinden. Uitgezonderd de situatie als genoemd in 2.8.
2.6. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten dete lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geenrestitutie van het inschrijfgeld plaats
2.7. Indien het evenement niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen van de deelnemer, is de deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de organisator.
2.8 Indien het evenement geen doorgang kan vinden wegens maatregelen van de overheid, specifiek gerelateerd aan COVID 19, dan worden inschrijfgelden volledig gerestitueerd.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het evenement
3.3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement. De organisator adviseert de deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het evenement sportmedisch te laten keuren.
3.4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5. De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie (of kledinginname/garderobe).
3.6. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 4: Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens
De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens wordendoor de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verlleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van het persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan organisator en haar partners ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot het samenstellen van ranglijsten waarin de deelnemer wordt genoemd en openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en via internet. De organisator verklaart met alle gegevens van de deelnemers zorgvuldig om te gaan en deze uitsluitend te gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn ingeleverd.

Artikel 6: Reglement
6.1. Op de deelname door de deelnemer aan het evenement is van toepassing het reglement Marathon Breda, dat onderdeel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement is te vinden op www.marathonbreda.nl
6.2. De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de organisator behoren.
6.3. De organisator is gerechtigd een deelnemer te uit het evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.
6.4. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de organisator.

Artikel 7: Geschillen
7.1. Op de overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de organisator enerzijds en de deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de organisator.