Reglement Deelname Marathon Breda

Marathon Breda wordt georganiseerd door Run2Day Breda – 42195 Breda B.V.

De deelnemer dient zich lopend voort te bewegen over het door de organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

Hij moet als deelnemer herkenbaar zijn.

De wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het evenement op het gehele parcours van kracht.

De deelnemer dient de instructies op te volgen van de organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, zichtbaar tot de organisatie van de organisator behoren.

De organisator is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

Het meenemen van (huis)dieren en voorwerpen zoals kinderwagens, enzovoort is niet toegestaan. Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

Van de deelnemer wordt verwacht dat zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat; tevens is wildplassen verboden.

De deelnemer ontvangt van de organisator een startnummer waarop het hem toegekende deelnamenummer is vermeld.
De deelnemer dient het startnummer op de borst te bevestigen met behulp van speldjes/magneetjes. Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer, en andere er op afgebeelde informatie/sponsoren goed zichtbaar zijn. Het startnummer mag niet worden afgesneden of gevouwen.

- startnummer zichtbaar op de borst dragen
- startnummer niet bedekken met jack, banden, drinkvest, apparatuur.

De deelnemer is verplicht het medisch paspoort op de achterzijde van het startnummer in te vullen.

De organisator neemt de startnummers in van deelnemers die zijn gediskwalificeerd.

Na vertrek van de laatste deelnemer is het voor te laat komers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer. 

De tijdregistratie vindt plaats middels elektronische chiptiming, de eindtijd komt als volgt tot stand:
– Individuele deelname: de netto tijd tussen passeren start en finish.
– DUO deelname: de netto tijd van loper 1 vanaf start tot passeren 21,1 km punt + nettotijd van loper 2 vanaf finish loper 1 bij 21,1 km tot passeren finish doorloper 2.

Tijdslimiet voor deelname aan de hele marathon als de DUO marathon is 5,5 uur.
In verband met vrijgave van het parcours voor het verkeer zijn tijdslimieten van toepassing. Voor de marathon geldt dat 2 uur en 45 minuten na de start de doorkomst voor het 2e gedeelte(21,1km) sluit. De finish voor de Marathon Breda sluit om 14.30 uur. De deelnemer die zich op een van de genoemde tijdstippen niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, wordt door de organisator uit het evenement gehaald.

Iedere deelnemer kan zijn kleding achterlaten bij Sprint en indien gewenst gebruik maken van een kluisje. (zorg voor een €1,- munt)

De organisatie draagt geen verantwoording voor diefstal en/of het eventuele zoek raken van kledingtassen.

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van deelnemers.

Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodatie. De deelnemer wordt erop gewezen dat deze accommodatie niet door de organisator bewaakt wordt.

De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers of aan in de begeleidingskaravaan meerijdende personen en voertuigen.

De organisator, wedstrijdleider of scheidsrechter is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien:
- de deelnemer zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of algemene voorwaarden.
- de deelnemer zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt.
- deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisator.